donderdag 3 augustus 2017

Gezondheidsrisico door besmette eieren?De eieren zijn besmet met de stof Fipronil. Het MRL (maximum residu level) is een kwaliteitsnorm dat voor residuen in voedsel wordt aangehouden. Deze is voor fipronil in eieren 0,005 mg/kg. Dit is de grens voor het toekennen van het label ‘besmet’. Een ei weegt circa 65 g, dus een ei mag niet meer fipronil bevatten dan 0,00032 mg = 0,32 microgram.Om de kans op gezondheidseffecten door fipronil te beoordelen is een gezondheidskundige risicobeoordeling nodig. Daarvoor wordt de ADI gebruikt. En soms de ARfD. De ADI (acceptable daily intake = is an estimate of the amount of a substance in food or drinking water that can be consumed over a lifetime without presenting an appreciable risk to health) van deze stof is 0,0002 mg/kg bw/dag. Voor een volwassene (70 kg) is dit dus 0,014 mg/dag = 14 microgram/dag. De ARfD (acute reference dose = is an estimate of the amount of a substance in food or drinking water that can be ingested over a short period of time, usually during one meal or one day, without appreciable health risk to the consumer) is 0,009 mg/kg bw/dag. Voor de mens is dit 0,63 mg/dag = 630 microgram/dag.
De gezondheidskundige veiligheidsmarge bij levenslange consumptie van 1 ‘schoon’ ei per dag door een volwassene = 14/0,32 = 44. Tijdens een maaltijd wordt pas bij consumptie van 630/0,32 = 1.970 ‘schone’ eieren de grens van acute gezondheidsrisico door fipronil bereikt. Met deze gegevens kan ruwweg gesteld worden dat bij langdurig herhaalde consumptie van 1 ei per dag een gezondheidsprobleem verwacht wordt als de concentratie fipronil in de eieren een factor 50 hoger is dan de MRL. Directe effecten door consumptie van 1 ei kunnen optreden als de concentratie een factor 2.000 hoger is dan de MRL. Dit geldt voor volwassenen. Voor kinderen zijn deze waarden lager, evenredig met het lagere lichaamsgewicht.


NVWA heeft per 3 augustus 2017 nog geen gegevens van de concentratie van fipronil in eieren bekend gemaakt, dus het risico kan nog niet exact beoordeeld worden. Nu.nl meldt dat het gehalte in de groep besmette eieren meer dan twee maal zo hoog is. De term ’appreciable risk to health’ als opgenomen in de omschrijving van de ADI en ARfD geeft aan dat deze grenswaarden niet heel scherp zijn. Het is bovendien goed te weten dat bij de afleiding van deze gezondheidskundige grenswaarden onzekerheidsfactoren gebruikt zijn vanwege verschillen tussen individuen (factor 10) en vanwege de rat als het in de testen gebruikte diersoort (factor 10).
Al met al is op dit moment duidelijk dat er wel wat ruimte is voordat de volksgezondheid in het geding is. 

vrijdag 19 februari 2016

Onderzoek PX 10 Ministerie van Defensie uitputtend???

Gisteren (18-02-2016) was het Tweede Kamer debat met Hennis over extra onderzoek naar het wapenschoonmaakmiddel PX10. Hennis wil geen aanvullend onderzoek, of contra-expertise. Zie:
http://nos.nl/artikel/2087746-hennis-wil-geen-contra-expertise-schoonmaakmiddel-px-10.html


Maar de Tweede Kamer heeft wel degelijk een punt. Er is immers alleen naar een specifiek gezondheidseffect van benzeen gekeken: acute myeloïde leukemie of  aanverwante vormen van kanker. Dit onderzoek ziet er solide uit, maar andere mogelijke effecten zijn niet onderzocht.
De toxiciteit van naphtha-achtige aardoliedistillaten wordt grofweg bepaald door (i) deel C5-C15 alifaten, (ii) deel C7-C8-aromaten, (iii) deel C9-C15 aromaten, (iv) % hexaan en (v) het %benzeen. Hexaan, tolueen, xyleen en andere aromaten kunnen bijvoorbeeld neurotoxische effecten geven. Hoe groot is het risico van de neurotoxische componenten die in PX10 voorkwamen?

maandag 21 september 2015

Wordt de Europese aanpak voor vaststellen van de werkplekgrenswaarde (OEL) van carcinogenen leading?


Afbeeldingsresultaat voor ethyleenoxide

Is er een nieuwe ontwikkeling in het Nederlandse grenswaardebeleid voor carcinogenen op handen??

De streef- en verbods-grenswaarden voor ethyleenoxide, die door de Gezondheidsraad zijn voorgesteld, worden door de subcommissie GSW van de SER niet getoetst op haalbaarheid. De subcommissie schrijft in een brief aan SZW van 28 augustus dat om praktische reden van de gebruikelijke procedure voor een haalbaarheidstoets wordt afgeweken. De overwegingen die de SER noemt zijn:

  • De huidige wettelijke grenswaarde voor ethyleenoxide van 0,84 mg/m3 ligt tussen de het zogeheten streefwaarderisiconiveau (= 0,02 mg/m3) en verbodswaarderisiconiveau (= 2,36 mg/m3) dat de Gezondheidsraad in zijn briefadvies van november 2014 heeft berekend;
  • De subcommissie heeft vernomen dat er een wijziging van de carcinogenenrichtlijn aankomt, waarbij de Europese Commissie, op basis van een unaniem advies van de Working Party on Chemicals, het voornemen heeft voor ethyleenoxide een BOEL (= Binding OEL) van 1 ppm (1,8 mg/m3) voor te schrijven. Deze waarde van de binding occupational exposure limit is hoger dan de huidige Nederlandse grenswaarde, maar ligt tussen de door de Gezondheidsraad berekende streef- en verbodwaarde. 
Daarmee voldoet de bestaande Nederlandse grenswaarde aan de verplichting om een grenswaarde vast te stellen op het niveau van of lager dan de BOEL, schrijft de SER. De subcommissie heeft de minister dan ook geadviseerd om de huidige grenswaarde voor ethyleenoxide van 0,84 mg/m3 te handhaven.

Het lijkt er nu op dat dit de eerste stap is waarbij het Europese beleid voor grenswaarden van kankerverwekkende stoffen een dominantere rol gaat krijgen. Maar het is de vraag of deze argumentatie straks ook voor andere kankerverwekkende stoffen zal worden gevolgd. Dat zou betekenen dat er een verruiming op handen is van het strikte Nederlandse beleid voor het vaststellen van grenswaarden bij het streefrisiconiveau (= het 4/100.000 risico).

-o-o-

zondag 23 november 2014

Wordt tatoeage inkt het asbest van deze eeuw?Tatoeages zijn populairder dan ooit, maar in het gevaar tattoo inkt voor je gezondheid krijgt weinig aandacht. Als je een crème op de huid aanbrengt weet je dat de regelgeving eist dat van de bestanddelen een risico-evaluatie gemaakt is, maar als mensen zich laten inspuiten met tattoo inkt, is er niemand die toezicht houdt of er voor waarschuwt. Terwijl bekend is dat er bekende kankerverwekkende stoffen voorkomen in de inkten. Oorspronkelijk werd Oost-Indische Inkt gebruikt, maar tegenwoordig wordt gewerkt met een varia aan gekleurde inkten. Als je al een veiligheidsinformatieblad van de gebruikte inkt te pakken krijgt, is de informatie nietszeggend of ontbreekt geheel. Duitse onderzoekers vonden in 90% van de inkten PAKs en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) vond in 50% aromatische aminen. 
Tatoeages worden aangebracht door een van inkt voorziene naald door de lederhuid te prikken. De huid voert in de weken na het zetten van de tatoeage naar schatting een derde van de inkt af. Een groter percentage wordt geleidelijk in de loop van jaren afgevoerd. Het is een van de verklaringen voor het geleidelijk vervagen van tatoeages. Dus de inkt komt geleidelijk systemisch beschikbaar. En als je de tattoo zat bent kan je deze met laserbehandeling laten weghalen. Maar wat gebeurt er eigenlijk in het lichaam als de tatoeages met laser worden verwijderd? Komen de afbraakproducten van het restant van de tattoo dan in een keer beschikbaar?
Tatoeagestudio’s moeten een vergunning van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) hebben. Maar de GGD let alleen op hygiëne in de studio i.v.m. bacteriële en/of virale infecties.
Ik zou er niet van staan te kijken als over 20 jaar het gevaar van ‘het nieuwe asbest’  met grote krantenkoppen wordt beschreven omdat dan inmiddels door epidemiologisch onderzoek is vast komen te staan dat tatoeages op termijn verschillende vormen van huidkanker (en mogelijk blaaskanker vanwege de aromatische amines) veroorzaken.
Wie past de schoen in deze?
  

woensdag 20 augustus 2014

US review: blood concentration of drugs 1000x times higher than pollutants

Rappaport et al (2014)  investigated the occurrence of chemicals in blood of healthy human populations from the US. They classified the chemicals in 4 groups:
  1. endogenous chemicals (from intrinsic human metabolism), 
  2. food chemicals,
  3. pollutants or,
  4. drugs.
In total blood concentrations of 1,561 chemicals were obtained. They reported, among other obeservations, that blood concentrations of pollutants were 1,000 times lower than those of medicinal drugs. Figure 2 of their paper is added below.

The paper shows convincingly that concentrations of exogeneous medicinal drugs are - in average -3 orders of magnitude higher than pollutants! That really pose the question: how is the balance between adverse health effect caused by drugs and health effects of pollutants? Are pollutants indeed the priority chemicals when studying environmental health issues?

dinsdag 19 augustus 2014

Study of nanocoated material did not show translocation to remote organs

Just published! A German study by Fraunhofer of toxicity of nanoparticles with the same core but different chemical surface modifications. Conclusions are:
"This study compared the toxic effects of a triple of TiO2 nanoparticles after a 28-day nose-only inhalation. Three TiO2 varieties used for this study did not show pronounced differences in the exhibited toxicity. Thus, the variation in properties regarding crystal structure and surface modification did not alter considerably the interactions with biological structures in the respiratory tract. This was not expected as surface modifications sometimes are reported to trigger a dramatically increased toxic potential as compared to uncoated core particles. Translocation to remote organs was negligible and values higher than the detection of limits observed in some few animals. This confirms for the poorly soluble TiO2 particles no considerable translocation to liver and no translocation at all to brain."


Full study report

Remarkeble! But how far can we extrapolate? Is the effect of the chemical surface limited?